ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου & ενεργοποίησης νέων εσωτερικών εγκαταστάσεων & επανενεργοποίησης εσωτερικών εγκαταστάσεων αποκεκομμένων μετρητών τελικών πελατών φυσικού αεριού» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ