ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ CPV: 71700000-5 – Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου