ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ- ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., ΤΥΠΟΥ RΜS 160 ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΟΓΚΟΥ