«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης χώρων Έργων Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4bar, Χαλύβδινου Δικτύου Μέσης Πίεσης έως 19 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής»» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ