ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΙΚΗΣ»