ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης 2.000 παλαιών μετρητών δυναμικότητας G2.5 και G4 δικτύου χαμηλής πίεσης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ