ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ