ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ M02/012022
Στα πλαίσια του Διαγωνισμού M02/012022