Δικαιολογητικά σύμβασης σύνδεσης

Δικαιολογητικά σύμβασης σύνδεσης για οικιακούς πελάτες

 

Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης 

  • Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος 
  • Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Σε περίπτωση όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη και η σύμβαση σύνδεσης εκδοθεί στα στοιχεία του ενός, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν το % ιδιοκτησίας τους και ότι συμφωνούν η σύμβαση σύνδεσης να εκδοθεί στα στοιχεία του ενός.  

Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία) 

  • Απόφαση πρακτικού γενικής συνέλευσης συνιδιοκτητών σύμφωνα με το οποίο η πλειοψηφία (501 χιλιοστά ιδιοκτησίας) συμφωνεί για την μετατροπή της  εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης σε εγκατάσταση φυσικού αερίου και στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ.) εντός των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας. 

Αυτόνομη Θέρμανση (Μεμονωμένο διαμέρισμα)  

  • Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν4495/2017 (ΦΕΚ Α67/Α/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

Εξουσιοδοτημένο Άτομο 

  • Εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.  

Πρότυπη σύμβαση σύνδεσης φ.α. (φυσικό πρόσωπο)