Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης – Φθινόπωρο 2021

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου έως 3.000€ για κατοικίες επί του νέου κατασκευασμένου δικτύου του 2021  

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου που κατασκευάστηκε εντός του πρώτου εννιαμήνου 2021. 

Παράταση β’ φάσης του προγράμματος (04.07.22)

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την προσκόμιση των δικαιολογητικών β’ φάσης του προγράμματος επιδότησης (φύλλο ελέγχου καύσης αερίου, σύμβαση επιδότησης, τιμολόγιο αναδόχου εγκαταστάτη, Υ/Δ εκχώρησης) παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι του προγράμματος για την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή, και της υποβολής των δικαιολογητικών β’ φάσης εντός 20 ημερών από την ενεργοποίηση της εγκατάστασης.

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της α΄φάσης του προγράμματος (16.12.21) 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η α’ φάση του προγράμματος επιδότησης, όσον αφορά στην υποβολή συμβάσεων σύνδεσης φυσικού αερίου μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα, μετά και το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της 10ης Δεκεμβρίου 2021 για την υποβολή αυτών. 

Οι καταναλωτές, που με την ολοκλήρωση της α’ φάσης κατοχύρωσαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα πρέπει να τηρήσουν τους όρους και τις χρονικές προθεσμίες του προγράμματος, προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να προχωρήσει στην απόδοση του εγκεκριμένου επιδοτούμενου ποσού.   

Επιδοτούμενο Ποσό

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης   Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h)  Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ) 
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 

 

>200.000  3.000 € 
150.001–200.000  2.250 € 
100.001–150.000  1.500 € 
35.001–100.000  1.100 € 
<=35.000  550 € 
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)  Ανεξαρτήτως ισχύος  400 € 
Αυτόνομη Θέρμανση  με ανυψωτική στήλη  Ανεξαρτήτως ισχύος  400 € 

 

Ποιες δαπάνες καλύπτει  

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν στις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.   

Ωφελούμενοι

Η επιδότηση ισχύει μόνογια συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» για κατοικίες που βρίσκονται επί δικτύουφυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (4bar) που κατασκευάστηκε και ενεργοποιήθηκε εντός του πρώτου εννιαμήνου του 2021 και σύμφωνα με το από 14/10/21 ανηρτημένο αρχείο επεκτάσεων του 2021 (οδοί με επιδότηση – νέα δίκτυα 2021).  

Διάρκεια Προγράμματος  

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσηςπου θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής, με ταυτόχρονη ορθή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα,από τις 15 Οκτωβρίου 2021 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021.   

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού, με κατατεθειμένα δικαιολογητικά Α’ φάσης του προγράμματος, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με την ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι: α) η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή φ.α. και β) η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης.   

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 30ης Ιουνίου 2022. 

Πώς λαμβάνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..  

 

Διαδικασία/βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

 

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) καταθέτει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.   

Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά Α’ φάσης επιδότησης:  

  1. Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής σε αυτό
  2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης)

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει την σειρά προτεραιότητας ένταξής στο πρόγραμμα.    

Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και η υποβολή της Υ/Δ -Αίτησης του δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής (και του φωτοαντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών), σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την κατοχύρωση της σειράς προτεραιότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιδότησης Α’ φάσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης της Σύμβασης Σύνδεσης δεν είναι αποδεκτή. Για το λόγο αυτό, η κατάθεση μη ορθών δικαιολογητικών της Α’ Φάσης (Υ/Δ-Αίτηση ένταξης και αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομίας) συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή της παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο στα σχετικά ρυθμιστικά κείμενα.   

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταθέτει τη μελέτη εσωτ. εγκατάστασης για θεώρηση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά τη θεώρηση αυτής, προβαίνει στην κατασκευή της εσωτ. εγκατάστασης και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Στη συνέχεια, μετά την