ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ “ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.” 

Αρ. ΓΕΜΗ: 004442001000

Σύμφωνα με το νόμο και το Κατασταστικό της Εταιριίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής, επί της Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 Λυκόβρυση, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 7η Αυγούστου 2020, στον ίδιο τόπο και ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2019-31.12.2019 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019-31.12.2019, ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.
  3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν.4548/2018.
  4. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ.
  5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
  6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει στην Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης του διορισθέντος από αυτόν ως αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.