∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα γραφεία της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Αττικής επισκέφθηκε την Τετάρτη 18/04/2018 ο ∆ήµαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος για να συνεργαστεί µε τον Γενικό ∆ιευθυντή της Ε∆Α Αττικής κ. Παπακώστα ∆ηµήτριο και τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του ∆ικτύου ∆ιανοµής της Ε∆Α Αττικής κ. Σκουλίδα Χρήστο πάνω στο θέµα της επέκτασης του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου στον ∆ήµο Παλλήνης.

Ο κ. Ζούτσος, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του ∆ήµου Παλλήνης, είχε ζητήσει προ µηνών από τους κατοίκους του ∆ήµου Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγκατάσταση φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση, ώστε σε συνεργασία µε την Ε∆Α Αττικής να µελετηθεί το βέλτιστο σενάριο επέκτασης του δικτύου. Η µελέτη και σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου προκύπτει µετά από συλλογή, καταγραφή και ανάλυση οικονοµοτεχνικών στοιχείων στα οποία κρίσιµο ρόλο παίζει το ενδιαφέρον των πολιτών. Για να γίνει ο βέλτιστος σχεδιασµός της επέκτασης του δικτύου σε συγκεκριµένους ∆ήµους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αιτήµατα των πολιτών από συγκεκριµένες διευθύνσεις ώστε η διείσδυση του φυσικού αερίου να γίνεται µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Ο κ. Ζούτσος κατέθεσε στην Ε∆Α Αττικής 1400 αιτήµατα πολιτών του ∆ήµου ώστε να αξιολογηθούν από την Ε∆Α Αττικής και να προχωρήσει η συνεργασία µεταξύ ∆ήµου Παλλήνης και Ε∆Α Αττικής, µε σκοπό την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Παλλήνης.