Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, χωρίς καμία παρατήρηση, η επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου Αττικής για το έτος 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η ΕΔΑ Αττικής συνεργάστηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο να υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ σχετική μεθοδολογία και αναλυτική πρόταση, προκειμένου να εκτιμηθεί η ημερήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του δικτύου διανομής σε σημεία τα οποία δεν είναι ωρομετρούμενα, λαμβάνοντας υπόψη