ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ A.E.»
Αρ. ΓΕΜΗ: 004442001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής, επί της Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 Λυκόβρυση, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 9η Μαΐου 2022, στον ίδιο τόπο και ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ TΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021-31.12.2021 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021-31.12.2021, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018
  3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν.4548/2018
  4. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ
  5. ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
  6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
  7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει στην Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης του διορισθέντος από αυτόν ως αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.

 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πιέρρος Χατζηγιάννης